1. Mõisted

Lepingus on kasutusel järgmise tähendusega väljendid:

1.1. Leping – leping, mis on sõlmitud käesoleva lepingu punkt 3.6 kohaselt Tempo Posti teenuste osutamiseks;

1.2. Vedaja – on isik, kes veab saadetist Tempo Posti poolt vahendatud teenuste osutamise käigus;

1.3. Klient – isik, kes kasutab portaali, kes on esitanud portaalis tellimuse või on sõlminud lepingu Tempo Postiga lepingu;

1.4. Kaup – saadetise sisu;

1.5. Kauba saaja – kliendi nimetatud saadetise vastuvõtja:

1.6. Saadetis – asi, mille kohaletoimetamise organiseerib Tempo Post.

1.7. Ohtlikud kaubad – on kaubaartiklid või ained, mis võivad kujutada ohtu tervisele, ohutusele, varale või keskkonnale, või muud kaubad, mis kvalifitseeruvad ohtlikuna pealevõtmiskoha või kättetoimetamiskoha riigis kohalduvate seaduste, regulatsioonide, rahvusvaheliste lepingute ja konventsioonide alusel, sealhulgas kaubad, mis on või võivad tulevikus olla plahvatusohtlikud, tuleohtlikud, radioaktiivsed, söövitavad, kahjustavad, mürgised või ohtlikud looduses;

1.8. Kättetoimetamise koht – on tellimuses märgitud asukoht, kuhu vedaja transpordib ja toimetab saadetise;

1.9. Tempo Post –  Tempo Post OÜ, Eestis asutatud äriühing registrikoodiga 16797396, aadress Lootsi tn 8, Tallinn Harjumaa 10151, e-posti aadress info@tempopost.com, telefoninumber +372 58627449; 

1.10. Pakkumine – kliendile portaalis kuvatav ja/või Tempo Posti poolt edastatud tarnelahendus, mis vastab kliendi soovile;

1.11. Tellimus – kliendi poolt portaalis esitatud tellimus teenuste osutamiseks; 

1.12. Peale võtmise koht – tellimuses näidatud asukoht, kus tarnija annab saadetise üle Tempo Posti korraldatud vedajale;

1.13. Portaal – arvutisüsteem (kättesaadav www.baselinker.com), mis on loodud kliendile Tempo Posti poolt vahendatud teenuse tellimuste esitamiseks; 

1.14. Teenustasu – tasu, mille klient maksab teenuste osutamise eest;

1.15. Teenused – (vahendus) teenused, mida Tempo Post osutab kliendile (kaubasaatja);

1.16. Tarnija – transporditeenuse osutaja, kes annab saadetise üle vedajale pealevõtmise kohas;

1.17. Tingimused – käesolevas lepingus kehtestatud tingimused.

2. Tempo Posti poolt teenuse vahendamine

2.1 Portaal võimaldab kliendil tellida Tempo Posti teenuseid saadetise edastamiseks pealevõtmiskohast kättetoimetamise kohta. Teenuste osutamisel tegutseb Tempo Post kliendi ekspediitorina. Ekspediitorina kohustub Tempo Post korraldama saadetise veo pealevõtmiskohast kättetoimetamiskohta. Tempo Post ei ole vedaja ning ei osuta teenuste osana transporditeenuseid. Ekspediitorina kasutab Tempo Post vedajaid kui kolmandaid isikuid, kes osutavad saadetise transporditeenuseid.

2.2 Teenuste osutamise leping sõlmitakse käesoleva lepingu punkt 3.6 kohaselt   kliendi kui kauba saatja ning Tempo Posti kui ekspediitori vahel. Lepingu alusel kohustub Tempo Post korraldama kliendi nimel kliendi valitud pakkumise kohaselt saadetise veo tarnijalt kauba saajale ning klient kohustub maksma teenuste eest teenustasu. Klient võib faktiliselt olla kas tarnija või kaubasaaja, kes kasutab Tempo Posti poolt vahendatud teenuseid või kliendi klient, kes on kauba saaja.

2.3 Kõik konkreetsed lepingud iga pakkumise täitmises osaleva vedajaga sõlmitakse Tempo Posti ja vastava vedaja vahel.

3. Tellimuse edastamine

3.1 Teenuste tellimisel palutakse kliendil sisestada portaali järgmise andmed:

  • kauba peale võtmise koht;
  • kättetoimetamise koht;
  • saadetise kaal;
  • saadetise maht;
  • valida sobilik pakkumine erinevate portaalis esitatud valikute seast.

Lisaks peab klient avaldama, kas saadetis sisaldab ohtlikke kaupasid või on isiklik saadetis. Kui saadetis vajab kaitset kuumuse, külma, niiskuse, raputamise või muude mõjude eest, kohustub klient Tempo Posti sellest teavitama (kas portaalis või e-kirja teel) tellimuse esitamisel.

3.2 Tellimuse tegemiseks peab klient registreeruma või logima sisse oma kasutajakontole portaalis. Klient tagab, et kõik registreerumisel või sisselogimisel esitatud andmed (sealhulgas kliendi kontaktandmed) on tõesed, täpsed ja täielikud. Klient kohustub hoidma oma kasutajakonto andmed rangelt konfidentsiaalsena ning teavitab Tempo Posti koheselt, kui on teada saanud turvalisuse rikkumisest või konto loata kasutamisest.

3.3 Pärast sobiva teenuse valimist palutakse kliendil esitada tarnija ja kaubasaaja kontaktandmed, avaldada saadetise kaup ning täpsustada kuupäev, mil saadetis on valmis peale võtmiseks. Kui saadetise peale võtmise kuupäeva ei esitata, eeldatakse, et saadetis on koheselt valmis pealevõtmiseks.

3.4 Pärast punktis 3.3 nõutud informatsiooni esitamist kinnitab klient tellimuse, klikkides portaalis vastaval nupul.

3.5 Teenuste osutamise leping loetakse kliendi ja Tempo Posti vahel sõlmituks peale tellimuse kinnituse ärasaatmist, välja arvatud punktides 3.6 ja 3.7 juhul.

3.6 Kui saadetis sisaldab lastkaupa, ohtlikke kaupasid, loetakse isiklikuks saadetiseks või ületab teatud kaalu, mahtu või muid parameetreid, mis võivad portaalis olla toodud kui eritransporti vajavad, esitab Tempo Post kliendile vastavasisulise teate. Sellisel juhul loetakse teenuste osutamise leping kliendi ja Tempo Posti vahel sõlmituks hetkest, mil klient selgesõnaliselt kinnitab Tempo Posti vastavasisulise teatisega nõustumist.

3.7 Kui portaali vea tõttu on transpordilahendus ja/või pakkumise hind ja/või mis tahes muud portaalis näidatud olulised kriteeriumid Tempo Postile mõistlikul hinnangul ebaõiged, siis on Tempo Postil õigus parandada ekslikku informatsiooni ning esitada kliendile muudetud tellimus vastavasisulise teatisega. Sellisel juhul loetakse teenuste osutamise leping kliendi ja Tempo Posti vahel sõlmituks hetkest, mil Klient selgesõnaliselt kinnitab muudetud tellimusega nõustumist portaalis näidatud aja jooksul või Tempo Postile edastatud emailiga.

3.8 Portaali haldamine ja esitatud tellimused võivad olla inglise keeles või muudes portaalis pakutavates keeltes.

4. Saadetise kohale toimetamine

4.1 Saadetise vedamise teenust osutavad sõltumatud vedajad, kelle Tempo Post valib kliendi antud juhiste järgi. Kuigi Tempo Post valib vedajad nõuetekohase hoolsusega, ei vastuta Tempo Post nende vedajate tegevuse või tegevusetuse eest, välja arvatud seaduses sätestatud juhtudel. Sõltumata ülaltoodust vastutab Tempo Post saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest kooskõlas alltoodud punktiga 7.1.

4.2 Klient tagab, et saadetis on pealevõtmise kohas valmis tarnija poolt üleandmiseks Tempo Posti korraldatud vedajale tellimuse kinnituses nimetatud ajal.

4.3 Klient kohustub tagama, et ajal, mil tarnija annab saadetise üle vedajale, on saadetis pakendatud turvaliselt, piisavalt, kooskõlas mistahes pealevõtmise kohas ja kättetoimetamise kohas kehtivate või vedaja esitatud nõuetega ning viisil, mis kaitseb ja säilitab saadetise kaupa transpordi tavapäraste mõjude eest. Klient tagab, et pakend (või selle puudumine) ei tekita kahju vedajale, tema transpordivahendile, muudele saadetistele ega keskkonnale. Klient kohustub ka tagama, et saadetis on nõuetekohaselt ja piisavalt märgistatud. Tempo Post ei ole kohustatud üle vaatama ega kontrollima saadetise pakendi sobivust ega piisavust. Tempo Post ei vastuta kaubale või saadetisele tekitatud kahju eest, mis tuleneb saadetise ebaõigest või ebapiisavast pakendamisest või märgistamisest. Klient hüvitab täiendavad kulud või kulutused, mis Tempo Postil või vedajal tekivad seetõttu, et klient ei ole täitnud punktis 4.3 toodud nõudeid.

4.4 Klient kinnitab kogu portaalis kauba ja saadetise kohta esitatud informatsiooni õigsust, kuid Tempo Postil on õigus lasta kaupa uurida ning kontrollida kaalu või mõõtmeid. Kui sellise kontrolli käigus leitakse, et saadetise kohta esitatud informatsioon ei ole õige, võidakse kliendilt küsida lisakulusid punktis 5 kirjeldatud viisil.

4.5 Kui klient ei teavita Tempo Posti, et saadetis sisaldab ohtlikke kaupasid ning Tempo Post ei ole teadlik kauba ohtlikust olemusest, vajalikest ettevaatusabinõudest ja kui mistahes ajal loetakse selliseid ohtlikke kaupasid sisaldav saadetis ohuks elule või varale, võidakse see maha laadida, hävitada või muuta kahjutuks mistahes kohas vastavalt asjaoludele ja ilma hüvitiseta. Klient hüvitab Tempo Postile kõik kahjud, vastutuse ja kulutused, mis tekivad seoses nende ohtlikke kaupade käitlemisega. Kliendil lasub tõendamiskoormis selle osas, et Tempo Post oli teadlik ohtlikke kaupade tegelikust olemusest.

4.6 Kui kaup muutub ohtlikeks kaupadeks teenuste osutamise käigus, võidakse vastav saadetis maha laadida või lossida mistahes kohas, hävitada või muuta kahjutuks punktis 4.5 kirjeldatud viisil. Kui selline oht ei tekkinud Tempo Posti süü ja hooletuse tõttu, ei lasu Tempo Postil mingit vastutust ning klient hüvitab Tempo Postile kõik kahjud, mis sellega seoses kaasnevad.

4.7 Portaalis on näidatud saadetise arvatav kohaletoimetamise aeg. Tempo Post teeb mõistlikke jõupingutusi, et korraldada saadetise kohaletoimetamine selleks ajaks. Tempo Post ei anna aga ühtegi garantiid kohaletoimetamise ajale ega võta vastutust saadetise kohaletoimetamise eest sellisel eeldataval ajal.

4.8 Klient tagab, et saadetise valduse saab kättetoimetamise kohas kauba saaja või muu kauba saaja volitatud vastuvõtja kliendi poolt Tempo Postile teatatud ajal. Tempo Post ega vedaja ei ole kohustatud kontrollima, kas kättetoimetamise kohas kauba saaja nimel saadetist vastu võttev isik on nõuetekohaselt volitatud. Kui kaubasaaja ei ole kättesaadav või keeldub saadetise valduse vastuvõtmisest kättetoimetamiskohas, on Tempo Postil õigus korraldada kliendi kulul saadetise tagastamine tarnijale pealevõtmise kohas. Klient kohustub kandma kõik tasud (sealhulgas kohalduva teenustasu) ja kulud, mis tulenevad saadetise tagastamisest tarnijale pealevõtmiskohta.

5. Maksed ja arveldamine

5.1 Klient kohustub maksma Tempo Postile hinnakirjale vastavat teenustasu arvel märgitud summas. Lisaks võib klient olla kohustatud kandma muud kulud, mis võivad tuleneda saadetise kaalu järelkontrollist, vale või ebatäieliku informatsiooni tõttu, mida Tempo Postile eelnevalt ei teatatud, tolliformaalsustest tekitatud viivituste tõttu või muudel asjaoludel. Kõik lõivud, maksud ja tasud või muud kulud seoses saadetisega tasub klient.

5.2 Tellimuses toodud teenustasu võib Tempo Post ühepoolselt muuta ja/või kliendilt võidakse küsida lisatasusid kooskõlas portaalis toodud hindadega ja uuendada lepingut järgmistel juhtudel:

5.2.1 kui saadetise üleandmisel vedajale või kohaletoimetamise ajal leitakse, et kliendi poolt tellimuses esitatud mõõtmed (sealhulgas saadetise kaal ja maht) erinevad oluliselt tegelikest mõõtmetest;

5.2.2 kui kohalduvad lisatasud seetõttu, et saadetise kaup ei ole kooskõlas kliendi poolt tellimuses esitatud andmetega;

5.2.3 kui saadetist oleks vaja (ümber)pakendada või (ümber)märgistada, sest klient ei ole täitnud oma punktist 4.3 tulenevaid kohustusi;

5.2.4 kui saadetist ei anta vedajale üle pealevõtmise kohas kokkulepitud ajal;

5.2.5 kui kaubasaaja keeldub kaupa vastu võtmast või ei võta nõuetekohaselt vastu saadetise valdust kättetoimetamise kohas.

5.3 Kui mistahes ajal pärast saadetise üleandmist vedajale leitakse, et saadetise tegelikud kaalu või mahu mõõtmed erinevad oluliselt tellimuses esitatud mõõtmetest või ületavad punktis 3.7 sätestatud mõõtmeid, palutakse kliendil kinnitada uuendatud pakkumine (st muuta lepingut, järgides punktis 3.7 sätestatud korda). Kui klient ei kinnita uuendatud pakkumist portaalis näidatud aja jooksul ning pooled ei jõua kokkuleppele alternatiivsetes tarneviisides, on Tempo Postil õigus korraldada saadetise kohaletoimetamine oma mõistlikul äranägemisel teavitades sellest klienti, kas pealevõtmiskohta, kättetoimetamiskohta või mistahes teise kliendi nimetatud kohta. Kõik kulud, mida Tempo Post kannab enne mõõtmete erinevuse avastamist punktis 5.3 kirjeldatud viisil ning mistahes kulutused seoses sellele järgneva saadetise kohaletoimetamisega kannab ja hüvitab Tempo Postile klient.

5.4 Teenustasu ja teised kohalduvad tasud ning maksed tasutakse arve alusel, mis edastatakse kliendile 7 päeva jooksul peale igakordse saadetiste pealevõtmist.

5.5 Kui tellimuses märgitud teenustasu või muude tasude või maksete aluseks on kulud või muud elemendid, mis on teises kui arveldamise valuutas, võib teenustasu või mistahes muude tasude või maksete lõppsumma muutuda tulenevalt tasumisele kuuluva summa konverteerimisest arveldamise valuutasse kuupäeval, mil saadetis antakse üle vedajale või klient saab arve, sõltuvalt sellest kumb on varasem. Kasutatakse Euroopa Keskpanga valuutavahetuse kurssi. Kui arvelduse valuutat ei ole Euroopa Keskpanga andmebaasis, on Tempo Postil õigus kohaldada oma äranägemisel mõne muu avaliku andmebaasi valuutakurssi.

5.6 Teenustasu loetakse makstuks, kui teenustasu on krediteeritud Tempo Posti pangakontol arvel toodud viisil.

5.7 Kui klient ei ole tasunud teenustasu arvel toodud maksetähtajaks, kohaldub viivis määraga 0,05% tasumata summast kalendripäeva kohta.

6. Kinnipidamis- ja pandiõigused

6.1 Tempo Postil on kinnipidamis- ja pandiõigus kaupadele ja saadetistele, mis on Tempo Posti kontrolli all (sealhulgas mis tahes Tempo Posti kasutatavate vedajate valduses) kõigi kliendile lepingust tulenevate tasude, kulude ja lõivude tasumise tagamiseks.

6.2 Saadetise kaotsimineku või hävimise korral on Tempo Postil kinnipidamisõigus seoses mistahes hüvitisega, mis kuulub maksmisele kindlustusettevõtte, vedajate või teiste isikute poolt.

6.3 Kui klient viivitab lepingust tuleneva summa tasumisega enam kui 14 kalendripäeva, on Tempo Postil õigus teostada pandiõigust saadetisele ning korraldada oma äranägemisel nii suure hulga kauba müük, kui on vajalik kogu kliendi võlgnetava summa katmiseks (sealhulgas pandiõiguse teostamise kulud). Võimaluse korral teavitab Tempo Post klienti eelnevalt oma kavatsusest pandiõigust teostada.

7. Vastutus

7.1 Ekspediitorina kohustub Tempo Post korraldama saadetise veo kooskõlas kliendi juhistega pealevõtmiskohast kättetoimetamiskohta ning vastutab kliendi ja kaubasaaja ees saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest punktides 7.2-7.6 toodud ulatuses. Kuna Tempo Post ei osuta transporditeenuseid ja kaasab selleks sõltumatud vedajad, ei vastuta Tempo Post otseselt nende sõltumatute vedajate tegevuse või tegevusetuse eest (punkt 4.1) ning Tempo Posti vastutus nende vedajate tegevuse eest on rangelt piiratud punktidest 7.2-7.6 kirjeldatud ulatuses.

7.2 Tempo Post vastutab kliendi ja kaubasaaja ees saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest järgmistel alustel:

7.2.1 Tempo Post vastutab saadetise kaotsimineku või kahjustumise eest pealevõtmise ja kättetoimetamise vahelisel perioodil kooskõlas samade põhimõtetega, mis kohalduvad saadetise vedu teostava vedaja vastutusele kaotsimineku või kahju tekkimise hetkel;

7.2.2 saadetise kaotsimineku või kahjustumise korral vastutab Tempo Post saadetise kaotsiläinud või kahjustunud osa väärtuse eest kohas ja ajal, mil see kaubasaajale kätte toimetati või oleks pidanud kätte toimetatama. Saadetise väärtuseks loetakse eelkõige saadetise kauba oma tootmishind või kui seda ei ole võimalik määrata, siis sama nime ja kvaliteediga kauba tavapärane väärtus. Vastutus kaudse kahju eest, mis tuleneb saadetise kaotsiminekust või kahjustumisest, on välistatud (punkt 7.4);

7.2.3 Tempo Posti vastutusele kohalduvad samad vastutuse piirangud ja välistused, mis kohalduvad saadetise vedu teostavale vedajale kaotsimineku või kahju tekkimise hetkel. Sellised vastutuse piirangud ja välistused sõltuvad üldiselt transpordi viisist, mida saadetise veoks kasutati ning rahvusvahelistest konventsioonidest ja muudest seaduse sätetest, mis kohalduvad vastavale veolepingule, sh (i) maismaatranspordi korral rahvusvaheline kaupade autoveolepingu konventsioon (CMR), (ii) õhutranspordi korral Varssavi konventsioon ja rahvusvahelise õhuveo nõuete ühtlustamist käsitlev Montréali konventsioon. Kliendil soovitatakse alati kindlustada saadetise koguväärtus, et tagada hüvitis kahju eest, mis ületab vastutuse piiranguid;

7.2.4 mitmeliigilise transpordi korral, kus vedaja, kes teostas vedu saadetise kaotsimineku või kahjustumise ajal, ei ole teada, on Tempo Posti vastutus piiratud järgmiselt:

(a) kui mitmeliigiline transport ei sisalda lepingu järgi kaupade vedu mere või siseveeteede kaudu, on Tempo Posti vastutus piiratud summaga, mis ei ületa kas (i) 8,33 SDR kaotsiläinud või kahjustunud saadetise brutokaalu kg kohta või (ii) kui saadetise väärtus oli Tempo Postil teada enne pealevõtmist, faktuurarvel näidatud saadetise väärtust, sõltuvalt sellest, mis on madalam, ning

7.2.5 mitmeliigilise transpordi korral, kus saadetise kaotsiminek või kahjustumine toimus mitmeliigilise transpordi ühe teatud etapi ajal, mille osas kohalduv rahvusvaheline konventsioon või kohustuslik riiklik õigus oleks sätestanud muu vastutuse piirangu, kui oleks olnud sõlmitud eraldi veoleping selle konkreetse transpordi etapi kohta, siis määratakse Tempo Posti vastutuse piirang sellise kaotsimineku või kahju eest viitega vastava konventsiooni või kohustusliku riikliku õiguse sättele.

7.3 Klient vastutab täiendavate kulude või kahjude eest, mis tulenevad tellimuse esitamise käigus Tempo Postile väära, eksliku või ebatäieliku informatsiooni esitamisest (sealhulgas informatsioon, mis on esitatud seoses saadetise kaubaga).

7.4 Tempo Post ega klient ei vastuta mistahes saamata jäänud tulu, ärivõimaluste, oodatud säästude või kasumi kaotuse või mistahes kaudse kahju või sarnase kahju eest. Tempo Post ei vastuta kahju eest, mis tuleneb kättetoimetamise viibimisest.

7.5 Portaali kasutamise võimalust pakutakse kliendile rangelt „nagu on“ põhimõttel. Tempo Post annab oma parima, et ära hoida katkestused, ühenduse tõrked, kättesaamatuse või vead portaalis, kuid ei saa seda garanteerida. Lisaks võib Tempo Post oma äranägemisel pakkuda portaalis uusi funktsioone ja/või lõpetada olemasolevate pakkumine.

7.6 Ükski tingimustes sätestatud Tempo Posti vastutuse piirang ei kohaldu juhul, kui kahju on tekitatud tahtlikult või raske hooletusega.

8. Tühistamine ja kasutamise peatamine

8.1 Klient ei või lepingut ühepoolselt üles öelda. Klient võib lepingu lõpetada teavitades sellest Tempo Posti 2 kalendrikuud ette.

8.2 Tempo Postil on õigus peatada kliendi jaoks portaali kasutamine koheselt ja/või keelduda tellimuste töötlemisest ja/või lõpetada leping, kui klient kuritarvitab või kahjustab portaali või kui Tempo Postil on mõistlik alus arvata, et klient on portaali kasutamisel pannud toime pettuse või kui klient muul viisil ei täida lepingust või tingimustest tulenevaid kohustusi.

9. Litsenseermine, intellektuaalse omandi õigused ja isikuandmete töötlemine.

9.1 Portaalis registreerudes annab Tempo Post kliendile tagasivõtmatu, võõrandamatu, edasivolitamise õiguseta portaali kasutamise õiguse teenuste tellimiseks ja nende eest tasumiseks.

9.2 Kõik intellektuaalomandi õigused, mis on seotud tarkvara, dokumentide või informatsiooniga, mida kasutatakse või arendatakse Tempo Posti poolt või nimel käesolevate tingimuste alusel infoühiskonna teenuste osutamise ajal (sealhulgas portaal ja sellele üles laaditud materjalid), kuuluvad Tempo Postile. Klient ei tohi kopeerida, muuta, kohandada, ümber töödelda või muul viisil tuvastada portaali või Tempo Postile kasutatava tarkvara lähtekoodi või kasutada portaali andmeid ärieesmärkidel või muul eesmärgil kui on portaali sihtotstarve.

9.3 Klientide isikuandmete töötlemise põhimõtted on sätestatud privaatsuspõhimõtetes, mis on kättesaadavad portaalis.

10. Lõppsätted

10.1 Tempo Post jätab endale õiguse teha muudatusi käesolevates tingimustes igal ajal, laadides muudetud tingimused üles portaali ja teavitades  sellest klienti liitumisel antud e-posti teel.

10.2 Portaali kasutamisele, lepingule ning kõigile selle alusel loodud õiguslikele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi õigusakte.

10.3 Kui lepingust tulenevat vaidlust ei ole võimalik lahendada läbirääkimiste teel, lahendatakse vaidlus lõplikult Harju Maakohtus Tallinnas, Eestis.

10.4 Kui tingimused on koostatud ka mistahes muus keeles, on ülimuslik ingliskeelne versioon.